Proces načrtovanja gradnje

Proces načrtovanja gradnje

Spoznajte proces načrtovanja gradnje

Načrtovanje gradnje vključuje več faz, ki skupaj oblikujejo temelj uspešne izvedbe projekta. Trudimo se, da vam kompleksen proces projektiranja poenostavimo in vas preko posameznih faz vodimo na razumljiv in kreativen način.

Vse se začne z uvodnim sestankom, kjer spoznamo vaše potrebe, želje in zahteve, ne glede na to, za kakšno gradnjo se odločate. Z vami analiziramo funkcionalne potrebe, velikost in vaše specifične zahteve glede objekta.

Sledi ogled lokacije, kjer ob upoštevanju določenih okvirjev z uvodnega sestanka analiziramo topografske, podnebne in druge lastnosti zemljišča. Hkrati preučimo tudi zakonske omejitve in regulative.

Preliminarne študije služijo kot osnova za pričetek konceptualnega oblikovanja, kjer razvijamo osnovne ideje, ki odražajo vaše želje. Nastanejo prvi tlorisi ter osnovna prostorska razporeditev, funkcionalnost in oblika objekta.

Če želite, lahko izdelamo tudi različne dodatne študije, kot so na primer študija izvedljivosti, kjer se projekt finančno in trajnostno oceni, študija osončenosti in drugi elaborati, ki vam lahko pomagajo pri končnih odločitvah glede razvoja projekta.

Na podlagi potrjene idejne zasnove (IDZ) se po potrebi pripravi dokumentacija za pridobitev projektnih pogojev (DPP), kjer smernice za načrtovanje podajo nosilci urejanja prostora (ministrstva, organi lokalnih skupnosti, izvajalci javnih služb…)

Ko ste z idejno zasnovo zadovoljni in jo potrdite, se začne izdelava projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja. V tej fazi se utemelji skladnost predvidene gradnje s prostorskimi akti, zakonskimi predpisi in standardi. Pridobijo se mnenja nosilcev urejanja prostora, uredijo se služnostne pravice in vloži zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja. Celoten upravni postopek za vas vodi izbrani vodja projekta.

Po oddaji zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja začnemo pripravljati projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje, ki vsebuje načrte, podrobne opise rešitev in navodila za vgradnjo. Izdelajo se načrti arhitekture, gradbenih konstrukcij, strojnih inštalacij, električnih inštalacij, načrt požarne varnosti ter vsi elaborati v skladu s predpisi. Na podlagi načrtov se izdela tudi popis gradbeno obrtniških ter inštalacijskih del s projektantskim predračunom. Celotna dokumentacija skupaj s popisom del služi kot razpisna dokumentacija za izbiro izvajalcev gradbenih del.

Pri izvedbi gradnje vam lahko pomagamo že pri izboru izvajalcev ali pa med gradnjo v obliki projektantskega in/ali gradbenega nadzora. Ker v današnjem tempu življenja gradnja marsikomu predstavlja veliko obremenitev, lahko v vašem imenu vodimo tudi koordinacijo gradnje, tako da časovno usklajujemo posamezne izvajalce in na ta način zagotovimo doseganje terminskih in finančnih okvirjev.

V času izdelave projektne dokumentacije za izvedbo gradnje se lahko odločite tudi za načrt notranje opreme. Zasnova notranjih prostorov ter inštalacij in detajlov, ki so del PZI, je namreč lahko zelo močno povezana tudi z opremo, usklajeno načrtovanje interierja in arhitekture pa je bistvenega pomena, da nastane harmonična celota in so končni prostori estetsko ter tudi funkcionalno dovršeni. V načrtu notranje opreme se izdelajo 2D in 3D pogledi na prostore, načrti mizarske opreme in polaganja tlakov, mikrolokacije inštalacij ter izbor materialov pohištva in finalnih obdelav.

Po končani gradnji pripravimo dokumentacijo za pridobitev uporabnega dovoljenja in hišne številke s čimer je proces gradnje uspešno zaključen.

X

    Se želite dogovoriti za sestanek ali rabite informacijo?